Nieuws
 

Communicatieboodschap voor parochies


Met ingang van 1 oktober 2011 wordt de bereikbaarheidsdienst door de parochiepriesters van het dekenaat Heerlen en Kerkrade, voor toediening van het sacrament der zieken aan patiënten die zijn opgenomen in Atrium MC, stopgezet.

Als gevolg van het teruglopen van het aantal priesters in de parochies van het dekenaat Heerlen en Kerkrade en omdat deze priesters samen meer parochies onder hun hoede hebben, kan het dekenaat hieraan geen gevolg meer geven.

Het Team Geestelijke Verzorging & Pastoraat van Atrium MC kan deze bereikbaarheidsdienst niet overnemen. Het beschikt daarvoor niet over priesters.

Dit betekent dat er voor patiënten die in Atrium MC zijn opgenomen en voor wie toediening van het sacrament der zieken is gewenst, de eigen parochiepriester moet worden ingeschakeld door de familie van de patiënt. Hierbij kan waar nodig de verpleging/ afdelingssecretaresse van Atrium MC ondersteuning verlenen.

Concreet betekent dit dat de parochiepriester door de familie van de patiënt wordt opgeroepen. Atrium MC beschikt over de benodigde telefoonnummers. Maar het is zeker ook goed dat mensen zelf weer beseffen tot welke parochie ze horen en dit bij opname in het ziekenhuis ook weer uitdrukkelijk kenbaar maken.

Meer informatie?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw parochie of met het Team Geestelijke Verzorging & Pastoraat van Atrium Medisch Centrum Parkstad, tel. (045) 576 78 20. Deze informatie is ook te bekijken op de website van Atrium MC (www.atriummc.nl).

Verklaring

Nederlandse bisschoppen inzake het pastoraat

rond euthanasie en suïcide


Utrecht - 7 september 2011 - De bisschoppen hebben zich in hun vergadering van 6 september jongstleden gebogen over de discussie die is ontstaan naar aanleiding van de weigering van een kerkelijke uitvaart aan een parochiaan. Deze had besloten zijn leven door euthanasie te laten beëindigen. De bisschoppen wijzen op de door hen in 2005 opgestelde nota ‘Pastoraat rond het verzoek om euthanasie of hulp bij zelfdoding’. In deze nota worden twee aparte situaties uiteengezet. 


Verzoek toedienen sacramenten

Op de eerste plaats doet zich de situatie voor dat iemand een priester verzoekt om de sacramenten toe te dienen en/of om afspraken te maken met betrekking tot zijn uitvaartplechtigheid. Dit terwijl deze persoon nog in leven is, maar het voornemen heeft om zijn leven te laten beëindigen door euthanasie of zelfdoding. In dit verzoek ligt een dubbele tegenspraak. Betrokkene wil de regie over zijn leven en dood in eigen handen houden, terwijl men in het ontvangen van de sacramenten zich juist overgeeft aan Gods liefdevolle ontferming. Voorts heeft de mens noch over het eigen leven noch over dat van anderen beschikkingsrecht. Alleen aan God komt het toe te beschikken over het leven en de dood van de mens, die Hij naar Zijn beeld en gelijkenis heeft geschapen. Bij iemand die voornemens is zijn leven te (laten) beëindigen ontbreekt daardoor de juiste gesteltenis om de sacramenten te ontvangen. Door in te gaan op het verzoek om in deze situatie de sacramenten toe te dienen en afspraken te maken over de uitvaartplechtigheid zou de priester bovendien de indruk kunnen wekken dat hij met het levensbeëindigend handelen akkoord is. Dit zou de verkondiging van de Kerk ten aanzien van het aan het menselijk leven verschuldigde respect ondermijnen.


Kerkelijke uitvaart bij euthanasie

Een andere situatie doet zich voor wanneer de priester wordt verzocht om een kerkelijke uitvaart te verzorgen voor iemand die door suïcide of euthanasie zijn leven heeft beëindigd of laten beëindigen. Als betrokkene daartoe heeft besloten, terwijl hij door emoties, angst en stress was overmand, is zijn innerlijke vrijheid en daarmee de toerekenbaarheid van de daad verminderd. In deze situatie kan de priester na rijp beraad tot de conclusie komen dat hij voor betrokkene een kerkelijke uitvaartplechtigheid kan houden.


De Kerk verkondigt, met betrekking tot het respect voor het menselijk leven, niet zelf geformuleerde regels maar normen die voortvloeien uit Gods scheppingsordening en uit het wezen van de sacramenten zoals Christus die heeft ingesteld en die zij niet eigenmachtig kan aanpassen of veranderen. Het is haar taak deze normen voor te houden.

Verslag Vormelingen dag 29 september 2012


Zaterdag 29 september 2012 vond er wederom de jaarlijkse vormelingendag plaats voor het Dekenaat Heerlen. Het gebeuren vond plaats in de sporthal de Joffer in Kunrade - Voerendaal. Lees hier het volledige verslag.


Oecumenische Excursie 14 juni 2013


Dit jaar organiseert de Raad van Kerken Parkstad voor de 6e keer een excursie; nu op vrijdagmiddag 14 juni a.s. Er staan bezoeken aan twee bijzondere gebouwen op het programma.

We starten om 14.00 uur met een bezoek aan het oudste protestantse kerkgebouw van Limburg: de protestantse Kerk van Urmond, nu behorend bij de PG Geleen-Beek-Urmond. Deze van origine hervormde kerk uit 1685 is gebouwd op een verhoging dichtbij de Maas, zodat de kerk bij hoog water niet zou overstromen. We zullen worden ontvangen door Wim Hoogstraten, die veel weet van de geschiedenis. Hij zal ons vertellen over het bewogen verleden van dit gebouw en haar kerkgangers.

Rond 15.30 uur vertrekken we vanuit Urmond naar Echt, waar we de Trappistenabdij Lilbosch zullen bezoeken. Tegen 16.00 uur rekent abt Malachias op onze komst. Terwijl wij koffie en thee kunnen drinken, zal hij een toelichting geven op de regel van de heilige Benedictus, waardoor de bewoners van dit klooster zich laten leiden. Ook zullen we een gedeelte van het klooster mogen zien – en misschien ook kennis maken met het Livar-varken…Om 17.30 uur zijn we welkom bij het avondgebed in de Abdijkerk. Even na zessen zullen we de thuisreis naar Heerlen kunnen aanvaarden. 


Enkele praktische gegevens:

Ieder kan op eigen gelegenheid naar Urmond en Echt reizen. Wilt u een lift, zorgt u dan dat u om 13.25 uur aanwezig bent op de parkeerplaats tegenover de St. Josepherk aan de Heerlerbaan. Daar vertrekken auto’s om 13.30 uur richting Urmond.

Adres kerk in Urmond: Grote Straat 67, Urmond (parkeren St. Maartensstraat).

Adres Abdij Lilbosch: Pepinusbrug 6, Echt.

Er zijn geen kosten verbonden aan deze middag, behalve wellicht een vrije gave voor de chauffeurs. U kunt zich van tevoren opgeven, maar dat hoeft niet.

Informatie bij: ds. Ko van de Lagemaat, Heerlen, tel. 045 571 69 62.

Graag tot ziens!


Iconen Panorama van Gods Liefde


Special uitnodiging voor alle parochianen en parochievrienden

Op Donderdag 29 Augustus 2013

Abdij Rolduc

Toelichting op iconen door Kees Rietveld

Verzamelen: 19:00 bij entree Rolduc. Toegang gratis

Inlichtingen: 06-22378189

De tentoonstelling is ook op andere dagen te bezoeken tot 31 augustus.

tentoonstRolducB.pdf


VREDE IN HEERLEN EN IN DE WERELD ….


Kent u Heerlen Mondiaal? De naam staat als een koepel boven groepen die actief zijn op het gebied van mondiaal vormingswerk en ontwikkelingssamenwerking in Heerlen en de regio. Er is een overleggroep, die maandelijks samenkomt in het Centrum voor Diversiteit aan de Putgraaf, om diverse activiteiten op elkaar af te stemmen. Er is een maandelijks infoblad, De Inkijk, dat ook digitaal is te lezen. Een gezamenlijk project is het jaarlijks organiseren van de manifestatie ‘Heerlen in de wereld, de wereld in Heerlen’. Op het Pancratiusplein presenteren groepen zich met informatiekramen en op een podium vindt een gevarieerd cultureel programma plaats.

Op zaterdag 21 september 2013 a.s. is het weer zover. U en jullie kunnen dan kennismaken met organisaties als ATD Vierde Wereld, Vredesplatform Heerlen, Millenniumdoelen, Wereldwinkel, enz. De Raad van Kerken Parkstad vindt deze manifestatie een goede gelegenheid om te laten zien, dat er een relatie is tussen kerk en wereld, tussen kerk en samenleving. Daarbij kan de kerk tot kraam worden, want de Pancratiuskerk is voor deze gelegenheid open. Dit jaar valt de manifestatie bovendien samen met de start van de Vredesweek, waaraan ook in kerken aandacht gegeven wordt.  

Plannen om dit jaar een eenvoudige, treffende bijdrage te geven aan het thema VREDE zijn in voorbereiding. In het portaal van de kerk komt waarschijnlijk een korte laptoppresentatie, die tot nadenken en onderling gesprek uitnodigt. Natuurlijk heeft het thema met vrede te maken. Een tafel met enkele stoelen biedt de kans er even rustig bij te gaan zitten. Vanuit de Raad zijn mensen aanwezig, die koffie, thee en een luisterend oor te bieden hebben.  Als dat geen ervaring van vrede wordt …

U en jullie zijn welkom op de 21e tussen half elf en half vier.

Verslag Vormelingen dag 28 september 2013


Zaterdag 28 september 2013 vond er wederom de jaarlijkse vormelingendag plaats voor het Dekenaat Heerlen. Het gebeuren vond plaats in de sporthal de Joffer in Kunrade - Voerendaal en werd wederom verzorgd door Jeugdkring Chrisko.

Lees hier een verslag op hun site of nog een ander verslag op hun site.

De Passion door Tutta Musica


Sinds een jaar of vijf is er ieder jaar een uitvoering van de Passion op TV te zien. Jaarlijks vertellen populaire Nederlandse artiesten in een live uitzending op TV het lijdensverhaal van Jezus. Zij doen dit aan de hand van hedendaagse (Nederlandstalige) popmuziek. Dit spreekt de leden van het 45 ledentellende jeugdkoor in de leeftijd van 6 tot 22 jaar zo enorm aan dat zij de Passion ook zelf willen uitvoeren. Een  uitdagend project. Het paasverhaal is op een dergelijke manier nog nooit door jeugd  uitgevoerd.

Tutta Musica is er zeker van dat zij deze taak aankunnen. 2014 was een geweldig jaar voor het koor. De landelijke finale van een korenwedstrijd van de Efteling werd gewonnen en er werden een aantal grote muzikale bijdragen geleverd aan 70 jaar bevrijding Parkstad. Het is nu tijd om zelf  het initiatief te nemen voor een groot evenement.


In “the Passion” wordt het eeuwenoude paasverhaal op een hedendaagse voor iedereen – zeker voor de jeugd – toegankelijke manier verteld door Jack Vinders, in een voorstelling van bijna 2 uur. Hierbij blijft het oorspronkelijke verhaal volledig in zijn waarde. Het eeuwenoude verhaal over het lijden, sterven en de opstandig van Jezus wordt verbonden met (bekende) Nederlandstalige popmuziek van onder andere Marco Borsato, Guus Meeuwis, Frank Boeijen, Ramses Shaffey, Van Dik Hout, Nick & Simon, Claudia de Breij en Racoon. Naast de belangrijke plaats die de muziek inneemt doet een grote groep acteurs mee aan het evenement. Acteurs van alle leeftijden; kinderen en volwassenen. Zij vervullen onder andere de rollen van Jezus en zijn apostelen, Maria en Pontius Pilatus.


Het jeugdkoor wordt begeleid door een live band bestaande uit jonge -net afgestudeerde -musici van hat conservatorium in Maastricht. Het verhaal wordt in beeld gebracht door een groep regionale acteurs. De rol van verteller zal worden vervuld door Jack Vinders.


Er worden twee voorstellingen georganiseerd. Deze vinden plaats op 29 maart en 4 april as. Beide voorstellingen vangen om 15.00 uur aan in de Kerk van Kunrade.

Wilt u verzekerd zijn van een zitplaats dan kunt u 5 euro doneren. Voor dit bedrag ontvangt u één toegangsbewijs en bent u verzekerd van een zitplaats. U kunt uw donatie in een gesloten envelop voorzien van uw naam, adres en voorkeusdatum van de voorstelling afgeven bij Marina Veldman, Milleveld 86 te Voerendaal. U krijgt uw toegangskaarten dan thuisbezorgd. U kunt uw donatie ook overmaken op NL14RABO0154807826 t.n.v. Jeugdkoor Tutta Musica. Vergeet dan niet om in de omschrijving de datum waarop u de voorstelling wilt bezoeken, het aantal kaarten en uw adres duidelijk te vermelden. Ook wanneer u uw donatie overmaakt krijgt u uw kaarten thuisbezorgd.

Wilt u nog meer informatie? Kijk dan op www.tuttamusica.nl.


Tutta Musica werkt voor dit evenement samen met Toneelvereniging St. Laurentius, Stichting Kuno en het kerkbestuur van de Parochies Kunrade en Voerendaal.

Verslag Vormelingen dag 4 november 2017


Zaterdag 4 november 2017 vond de jaarlijkse vormelingendag plaats voor het Dekenaat Heerlen. Het thema dit jaar was: “Goed geschoeid op weg”. Zoals de afgelopen jaren vond de dag plaats in de sporthal de Joffer in Kunrade - Voerendaal en werd opnieuw verzorgd door Jeugdkring Chrisko.

Lees hier een verslag op hun website.

Verslag Vormelingen dag 17 november 2018


Zaterdag 17 november 2018 vond de jaarlijkse vormelingendag plaats voor het Dekenaat Heerlen. Het thema dit jaar was: “Goed Uitgerust”. Zoals de afgelopen jaren vond de dag plaats in de sporthal de Joffer in Kunrade - Voerendaal en werd opnieuw verzorgd door Jeugdkring Chrisko. Ditmaal werd de afsluitende viering gehouden in de Laurentiuskerk in Voerendaal.

Lees hier een verslag op de website van Jeugdkring Chrisko.